NBTH, s.r.o. - Komplexní správa nemovitostí

Společnost NBTH, s.r.o. zajišťuje pro Vás služby v oblasti bydlení v této podobě již více než deset let. Jako organizace města působíme na trhu více než čtvrt století.

Na těchto stránkách Vám podáváme informace potřebné pro správu vašich domů, bytů, nebytových prostor a aktuální informace o cenách tepla a dalších služeb.
Pokud nejste našimi zákazníky a hledáte vhodného správce, rádi Vás seznámíme s našimi službami.

Pokud jste našimi zákazníky, nabízíme Vám registraci, která Vám umožní přístup k dalším konkrétním a důležitým informacím.

NBTH, s.r.o. je provozovatelem Kluziště Napajedla

Opatření proti šíření koronoviru II

 22.04.2020

Společnost NBTH, s.r.o. bude pro veřejnost otevřena pouze v úřední dny v pondělí a ve středu Od 7.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 16.00 hodin • Přístup bude umožněn pouze na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy • Vstup bude umožněn pouze jednotlivě • Vyčkejte prosím, na příchod pracovníka • Po vstupu je nutné provést desinfekci rukou Prosíme, respektujte toto opatření, které je v nouzovém stavu nutné! Děkujeme Vám za pochopení. Kontakty: Ing. Milan Kozmík Tel. 737 318 413 e-mail: kozmik@nbth.cz Renata Kohnová Tel. 737 262 689 e-mail: kohnova@nbth.cz Jana Čevelová Tel. 577 943 766 e-mail: cevelova@nbth.cz

Právní posouzení povinnosti instalovat rozdělovače topných nákladů a případné sankce

 06.05.2015

Právní posouzení povinnosti instalovat rozdělovače topných nákladů a případné sankce 11.11.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer Dokumenty Od tohoto autora 6.11.2014 2.2.3 Seznamte se s úplným zněním vyhlášky č. 237/2014 Sb. 27.10.2011 6.6.3 Obecně a zvláštně ke kvantifikaci služby 23.9.2014 2.2.1 Změny v ocenění užití tepla k vytápění a poskytování teplé vody od 1. 1. 2015 22.1.2009 6.10.4.1 Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie 13.7.2010 6.10.2.1 Solární soustavy Právní vyjádření k vydání prováděcího předpisu č. 237/2014 Sb., vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům a právě projednávané novely zákona 406/2000 Sb. v posledním znění. O novele zákona č. 406/2000 Sb. ze dne 4. 9. 2014bude jednat hospodářský výbor ve čtvrtek 20. 11. 2014 od 10:00 hod. Jak máme ošetřit období od 7. 11. 2014 do vydání novely zákona, kdy bude třeba vypuštěn z paragrafu 7 odst. 4 bod g), tj. povinná instalace “měřáků“? (Ing. Jaroslav Dojava) Právní stanovisko: Co se týče otázky na vybavení domů, kde se provádí rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu přístroji měřícími dodávku tepla v období od účinnosti vyhlášky do účinnosti novely zákona, ta by měla být především směřována na úředníky MPO, kteří s vyhláškou přišli. S ohledem na přechodné ustanovení bych žádné nové měřiče neinstalovala a ponechala dosavadní, pokud jimi jednotlivé radiátory byly osazeny, v opačném případě bych rovněž vyčkala, jelikož se jedná o podzákonný předpis, který nestanoví žádné sankce za jeho porušení. Instalaci měřidel bych zvážila až po nabytí účinnosti novely zákona. (Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta) K novelám zákonů číslo 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (sněmovní tisk 301), a zákona č. 67/2013 Sb., o službách (sněmovní tisk č 308). Oba zákony nařizují instalaci a měření tepla vlastníkům nemovitostí. Proč zákonná povinnost? Kdyby to bylo tak zajímavé, tak by si je vlastníci nemovitostí dávno sami pořídili a nechali nainstalovat? Pochybuji i o tvrzení, že EU nařídila povinnost instalace, jak je nám tvrzeno. EU podle mne nechce porušovat vlastnická práva, jak dokladuje článek 9 Směrnice o energetické účinnosti: „Měření: 1. Členské státy zajistí, aby pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční zákazníci pro elektřinu, zemní plyn, dálkové vytápění, dálkové chlazení a užitkovou teplou vodu vybaveni individuálními měřiči za konkurenceschopné ceny, které přesně zobrazují skutečnou spotřebu energie konečného zákazníka a poskytují informace o skutečné době použití.” V této souvislosti Vás prosím o stanovisko, zda předmětný zásah státu do vlastnictví není v rozporu s vyšší právní normou. (Ing. Jaroslav Dojava) Právní stanovisko: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů má za cíl dle důvodové zprávy částečnou implementaci směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a zejména s ohledem na dotaz dodatečnou implementaci směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, která nicméně již pozbyla platnosti (4. 6. 2014). Návrh zákona v paragrafu 7 odst. 4 písm. f) a g) nově stanoví povinnost stavebníkovi, vlastníkovi nebo společenství vlastníků jednotek vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (tzv. „konečný zákazník”), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu, a dále vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody v domě, v každém bytě a nebytovém prostoru vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů. Výše uvedené nově do zákona vkládané povinnosti dle zákonodárců implementují čl. 13 již neplatné směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, týkající se měření spotřeby energie a informativní vyúčtování, dle kterého členské státy zajistí, aby pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční zákazníci odebírající elektřinu, zemní plyn, dálkové vytápění či chlazení a teplou vodu pro domácnosti vybaveni za tržní ceny individuálními měřiči, které přesně zobrazují skutečnou spotřebu energie a skutečnou dobu její spotřeby; a dále čl. 9 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, dle kterého se nad rámec výše uvedené povinnosti v budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách s ústředním zdrojem vytápění a chlazení nebo s dodávkami ze sítě dálkového vytápění nebo z ústředního zdroje zásobujícího více budov, je-li to technicky proveditelné a nákladově efektivní, nainstalují do 31. prosince 2016 individuální měřiče spotřeby, aby bylo možné měřit spotřebu tepla nebo chlazení nebo teplé vody u každé jednotky. Pokud použití individuálních měřičů není technicky proveditelné nebo není nákladově efektivní, použijí se pro měření spotřeby tepla na každém radiátoru individuální indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, pokud dotyčný členský stát neprokáže, že instalace těchto indikátorů by nebyla nákladově efektivní. V těchto případech lze zvážit alternativní nákladově efektivní metody měření spotřeby tepla. Předkladatelé návrhu zákona jeho nezbytnost odůvodňují především nutností řešit stávající situaci, kdy jsou proti České republice ze strany Evropské komise vedena řízení o porušení smlouvy týkající se nesprávné implementace uvedených směrnic a ukončení řízení o porušení smlouvy je nezbytné z důvodů čerpání prostředků z evropských fondů na programy. Podle mého názoru zákonná úprava požadavků stanovených členským státům ve směrnici přesahuje představu EU na implementaci opatření vedoucích k úspoře energií, když směrnice podmiňuje instalaci hospodárností takových opatření. I když MPO v důvodové zprávě uvádí, že navrhovaná právní úprava je v souladu s Listinou základních práv a svobod, mám za to, že jí je nad Listinou dovolený rámec zasahováno do soukromé sféry každého jednotlivého vlastníka. MPO by mělo zejména šetřit soukromé vlastníky budov a zaměřit se na úsporná opatření v rámci veřejného sektoru. (Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta)

Úplným zněním vyhlášky č. 237/2014 Sb.

 06.05.2015

237/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 310/2013 Sb., k provedení § 7 odst. 9: Čl. I Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, se mění takto: 1. V názvu vyhlášky se slova „regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům” nahrazují slovy „regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie”. 2. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: „d) rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.”. 3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní: „§ 7a Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie (1) V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru, b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech, 1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo 2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii. (2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot. (3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. (4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě.”. Čl. II Přechodné ustanovení Pokud byla přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky instalována v budově zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, přičemž podle § 7a odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 194/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, by měla být instalována pracovní měřidla stanovená, pak se tato měřidla instalují až po ukončení životnosti zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění stanovené výrobcem těchto zařízení. Čl. III Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Mládek, CSc., v. r.

Detektory oxidu uhelnatého

 02.07.2014

Otravy oxidem uhelnatým nelze podceňovat.                                                                 Více jak stovka lidí se v naší republice otráví rok co rok oxidem uhelnatým. Právě proto byly zpřísněny normy při provádění revizí plynu. Otravy plynem byly zaznamenány rovněž letos, kdy teploty vyšplhaly nad třicítku. Stalo se tak proto, že v těchto nepříznivých klimatických podmínkách, kdy teploty vzduchu se blíží čtyřicítce a komíny jsou rozpáleny hodně přes sto stupňů, ztrácí komíny schopnost tahu. Zplodiny se hromadí ve spotřebičích a pak už je jenom krůček k tragédii. Proto nelze revize opomíjet. Proto nelze ani podceňovat pravidelný servis plynových spotřebičů, především karem na přípravu teplé vody. A právě proto je dobré popřemýšlet o pořízení detektoru, který oxid uhelnatý odhalí již v minimálních koncentracích. Zařízení zhruba za 700 Kč se pak mnohonásobně vyplatí. Více informací najdete např. na stránkách www.detektor-shop.cz
 

UŠETŘILO SE LONI NA VYTÁPĚNÍ?

 15.05.2014

Částečnou odpověď lze nalézt v článku PRÁVA, který najdete v rubrice přečetli jsme za Vás.

Skutečnost je taková, že zhruba polovina domácností ušetřila náklady za topení, druhá polovina však neušetřila a to i přesto, že loňská zima byla více než přívětivá a většina domácností si užívá revitalizovaných a zateplených domů.

V čem je tedy problém? Ač je cena tepla nižší než v letech minulých, náklady rostou.

Odpověď je jednoduchá. Problém je ve spotřebě, která poměrně rychle roste. Z grafů spotřeby tepla, který najdete rovněž na našich stránkách je zřejmé, že graf spotřeby tepla v domech centrálně zásobovaných od roku 2013 začal prudce stoupat.

Účinná rada jak se bránit vysokým nákladům za teplo je jediná. „Nejlevnější teplo je teplo nedodané“. Trvejte na důsledné regulaci a neodebírejte teplo a tím pádem za něj neplaťte, pokud jej nepotřebujete.

Potřebujete seřídit plastová okna ?

 17.12.2013

Potřebujete-li seřídit plastová okna případně vchodové dveře včetně zavírače BRANO. Můžeme doporučit servis, který lze objednat na t.č. 774 949 049.  

Teplo bude levnější.

 30.08.2013

NBTH s.r.o. uzavřelo smlouvu na dodávky plynu pro rok 2014 se společností RWE za stejnou cenu, jako v roce 2013. Současně se snížením ceny za distribuci to znamená, že teplo z plynových kotelen bude v roce 2014 levnější než v roce 2013.

PENB

 14.12.2012

ENB a PENB - Nové zkratky, s nimiž se budou od 1.1.2013 potýkat vlastníci domů a bytů. Znamenají ENERGETICKOU  NÁROČNOST  BUDOVY,  resp. PRŮKAZ  ENERGETICKÉ  NÁROČNOSTI  BUDOVY.  Registrovaní klienti najdou PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ( pokud jsou zpracovány ) na našich stránkách. Výňatek zákona týkající se ENB a PENB najdete v sekci Soubory ke stažení _ Zákony
Více informací ...

Hlášení poruch

 31.10.2012

S platností od 1.11.2012 je třeba poruchy v dodávkách tepla ( NÁBŘEŽÍ ) hlásit na tel. č.  577 922 169  -  dispečink Teplárny Otrokovice a.s.

BILANCE SPOTŘEBY TEPLA

 17.02.2012

Informace pro registrované klienty.

Připravili jsme pro vás bilance spotřeby tepla od roku 2004 do roku 2011. Z uvedených tabulek a grafů je patrno, jak se v daném období snižuje energetická náročnost jednotlivých domů. Celková spotřeba tepla za uvedené období poklesla o více jak 52%.

Registrovaní klienti najdou aktuální ceny tepla na rok 2012 v sekci soubory ke stažení / teplo.